ติดต่อ

หลักสูตรกฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
145/9 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163