ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ แบบบูรณาการด้านกฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ
เพื่อนำไปบริหารงานภาครัฐได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล