รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย        :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ
           ภาษาอังกฤษ    :  Master of Arts Program in Administrative Law and Public Administration
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ)
                              ชื่อย่อ   :  ศศ.ม. (กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ)
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม   :  Master of Arts (Administrative Law and Public Administration)                         
ชื่อย่อ   :  M.A. (Administrative Law and Public Administration)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     36 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1 ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
             2 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3 นิติกรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
      4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
     5 นักบริหารระดับกลางและระดับสูงขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน
      6 ผู้บริหารและนักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา          
7 ผู้ประกอบการอิสระ