รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ
ภาษาอังกฤษ    :  Master of Arts Program in Administrative Law and Public Administration
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย       
ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ)
ชื่อย่อ   :  ศศ.ม. (กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ)
ภาษาอังกฤษ    
ชื่อเต็ม   :  Master of Arts (Administrative Law and Public Administration)                         
ชื่อย่อ   :  M.A. (Administrative Law and Public Administration)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
2. ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นิติกรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
5. นักบริหารระดับกลางและระดับสูงขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน
6. ผู้บริหารและนักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา          
7. ผู้ประกอบการอิสระ