คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาศิริ สุวรรณานนท์

ปร.ด. (อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545

ศศ.ม. (การเทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2539

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527

รองศาสตราจารย์ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2552

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2541

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2539